Regulamin Strony

Regulamin Strony

Bez kategorii

REGULAMIN STRONY WWW.LINDENPARK.PL

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie www.lindenpark.pl. Stronę prowadzi firma LINDENWOOD ALEKSANDRA WALKOWICZ, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, NIP: 639-17-02-056, REGON: 278032214, zwanym dalej Sprzedawcą.

Kontakt odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: kontakt@lindenpark.pl
 • pod numerem telefonu: +48 501 401 915

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.lindenpark.pl
w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3.  Zasady korzystania ze strony www.lindenpark.pl

Korzystanie ze strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

Klien zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze strony w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze  strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Usługi

 • Klient ma możliwość otrzymywania informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

Podane przez Klientów dane osobowe zbierane są  i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

5. Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Lindenwood Aleksandra Walkowicz, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Back To Top